ชื่อ : นางยุพิน นามแสง

ตำแหน่ง : ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

โทร. 089 5777572

person_99_thumbs

ชื่อ : นายศุภวิช เชี่ยวสงคราม

ตำแหน่ง : รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

โทร. 081 2600046

person_25_thumbs

ชื่อ : นายสมนึก บุตรธนู

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัด

person_26_thumbs

ชื่อ : นางสนิด พร้อมศิลป์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง

 

ชื่อ :ว่าที่ร้อยตรีเอกวัฒน์  อาจหาญ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง

 

ชื่อ : นางสาวอรเนตร  ภักดีศรี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

 person_121_thumbs

ชื่อ : นางสาวอุดมลักษณ์ เจริญสุข

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร