person_24_thumbs

ชื่อ : นางยุพิน นามแสง

ตำแหน่ง : ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

person_99_thumbs

ชื่อ : นายศุภวิช เชี่ยวสงคราม

ตำแหน่ง : รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

person_25_thumbs

ชื่อ : นายสมนึก บุตรธนู

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัด

person_26_thumbs

ชื่อ : นางสนิด พร้อมศิลป์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง

 person_27_thumbs

ชื่อ : นายพิษณุ นามวงศ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง

 

person_120_thumbs

ชื่อ : นางวลัยพร คำมี

ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนศึกษา

 person_121_thumbs

ชื่อ : นางสาวอุดมลักษณ์ เจริญสุข

ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร