person_120_thumbs

ชื่อ : นางสาวอรเนตร  ภักดีศรี

ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

default_3_4_thumbnail

ชื่อ : นายพิรวัตร รัฐเมือง
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา

อบต.หมูม่น 1_๑๙๐๔๑๐_0002
ชื่อ : นางสาวสมฤดี  เข็มศรี
ตำแหน่ง :ครู

อบต.หมูม่น 1_๑๙๐๔๑๐_0003
ชื่อ : นางสาวอุบลรัตน์  คงจา
ตำแหน่ง :ครู

อบต.หมูม่น 1_๑๙๐๔๑๐_0009
ชื่อ : นางเสาวลักษณ์  ศิลาโท
ตำแหน่ง :ครู

ทิวาสวรรค์

ชื่อ : นางทิวาสวรรค์  บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง :ครู

อบต.หมูม่น 1_๑๙๐๔๑๐_0008

ชื่อ : นางสุชีรา  สุริยะ
ตำแหน่ง :ครู

person_106_thumbs

ชื่อ : นางสาวมะลิสา  พงษ์สิงห์
ตำแหน่ง :ผู้ดูแลเด็ก

person_107_thumbs

ชื่อ : นางนลินี  ธรรมวัตร
ตำแหน่ง :ผู้ดูแลเด็ก

person_109_thumbs

ชื่อ : นางบังอร  สีดาห้าว
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก

person_108_thumbs

ชื่อ : นางจันทร์เพ็ญ  บุญเจริญ
ตำแหน่ง :ผู้ดูแลเด็ก