ส่วนส่งเสริมการเกษตร  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

  • งานด้านวิชาการเกษตร เช่น งานบริการวิชาการเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
  • งานส่งเสริมการเกษตร
  • งานอาชีพทางการเกษตร
  • งานโครงการปลูกป่าชุมชน
  • งานส่งเสริมการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ประมงหมู่บ้าน
  • งานตามโครงการในพระราชเสาวนีย์และงานตามโครงการในพระราชดำริ
  • งานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
  • งานอนุรักษ์ดินและน้ำ