ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี  2560 คลิกรายละเอียดที่นี้

 

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียดที่นี้

ประกาศเรียกสมัยประชุม ประจำปี 2559

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียดที่นี่
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียดที่นี่
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียดที่นี่
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียดที่นี่
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียดที่นี่
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียดที่นี่

 

หนังสือเชิญประชุมสภา ประจำปี 2559

หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียดที่นี่
หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียดที่นี่
หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียดที่นี่
หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียดที่นี่
หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียดที่นี่
หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียดที่นี่
หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียดที่นี่
หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียดที่นี่
หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียดที่นี่

หนังสือประชาสัมพันธ์การประชุมสภา ประจำปี 2559

หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียดที่นี่
หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียดที่นี่
หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียดที่นี่
หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียดที่นี่
หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียดที่นี่
หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียดที่นี่
หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียดที่นี่
หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียดที่นี่
หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียดที่นี่

 

 

หนังสือเชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ประจำปี 2559

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียดที่นี่
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียดที่นี่
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียดที่นี่
การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียดที่นี่
การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียดที่นี่
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียดที่นี่
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียดที่นี่
การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียดที่นี่
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียดที่นี่

ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี 2559

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียดที่นี่
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียดที่นี่
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียดที่นี่
การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียดที่นี่
การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียดที่นี่
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียดที่นี่
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียดที่นี่
การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียดที่นี่
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียดที่นี่

 

รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี 2559

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียดที่นี่
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียดที่นี่
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียดที่นี่
การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียดที่นี่
การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียดที่นี่
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียดที่นี่
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียดที่นี่
การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียดที่นี่
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 คลิกรายละเอียดที่นี่

 

-ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี 2561

-ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี 2562
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1

-ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี 2562 

-ประการเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2562

 1. ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1
 2. ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
 3. ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3

-รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ประจำปี 2562 

 1. รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
 2. รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
 3. รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3
 4. รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
 5. รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
 6. รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
 7. รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
 8. รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
 9. รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
 10. รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3
 11. รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี 2563 

– ประการเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2563

 1. ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
 2. ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 

– รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ประจำปี 2563 

 1. รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1
 2. รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
 3. รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2