ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบ

 • งานบริหารวิชาการ
 • งานนิเทศการศึกษา
 • งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
 • งานจัดการศึกษา
 • งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล
 • งานบริการและบำรุงสถานศึกษา
 • งานศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • งานกิจการเด็กและเยาวชน
 • งานกีฬาและสันทนาการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
 • การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
 • การศาสนาและวัฒนธรรม
 • งานประเพณีอันดีงามของประชาชน
 • การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
 • จัดสถานที่เพื่อการศึกษา
 • การส่งเสริมทำนุบำรุงรักษาไว้ซึ่งศิลปะประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา
 • การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา
 • การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว