การลดขั้นตอนการให้บริการ

      ⇒   แผนผังกระบวนการลดขั้นตอน  
     ⇒  ประกาศมอบอำนาจ 
     ⇒    ประกาศลดขั้นตอน 

     ⇒ โครงการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ 2560 

    ⇒  โครงการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ 2559 

การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพ

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
การจดทะเบียนพาณิชย์
จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
   ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือน  
จัดเก็บภาษีป้าย
จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักโรงแรม

ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

-ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่ก่อสร้าง

-ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต

สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

   ขั้นตอนการขอสนับสนุน้ำอุปโภคบริโภค  

ช่วยเหลือสาธารณภัย

รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (130 ประเภท)

-ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต

การขออนุญาตจัดตั้งตลาด

-ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต

การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)

-ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต

การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

-ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต

การรับแจ้งและซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

ขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง