⇒ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ(Information Technology Master Plan) พ.ศ. 2558 – 2560
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ศ.2562-2565)
——————————————————————————–

ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น

——————————————————————————–
⇒ ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
⇒ ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน
⇒ แบบประเมินพนักงานจ้าง
⇒ แบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน