⇒ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ(Information Technology Master Plan) พ.ศ. 2558 – 2560
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ศ.2562-2565)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Master Plan)องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น (พ.ศ. 2566-2569)
ประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2569
——————————————————————————–