1. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2558
  2. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558
  3. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง ตลาด พ.ศ.2559
  4. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข-แมว พ.ศ.2556
  5. คู่มือปฏิบัติงาน การจัดการขยะองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น