การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร 

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ