ข่าวประชาสัมพันธ์


ดูทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ดูทั้งหมด

หนังสือราชการ

19 ส.ค. 2559
ขอความร่วมมือแจ้งเวียนหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/6129 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2555
19 ส.ค. 2559
บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
19 ส.ค. 2559
ขอความร่วมมือทดสอบแบบฐานข้อมูลการจัดการขยะและแบบรายงานกิจกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอย
18 ส.ค. 2559
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน (School Milk Art Contest 2016)

ดูทั้งหมด

หนังสือราชการจากท้องถิ่น

สถ.จ.อุดรธานี  อุดรธานี   ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 (2016-08-19)  
สถ.จ.อุดรธานี  อุดรธานี   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมฯ (ที่ อด 0023.5/13788 ลว. 17 ส.ค. 59) (2016-08-18)  
สถ.จ.อุดรธานี  อุดรธานี   หลักเกณฑ์และสิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ด่วนที่สุด ที่ อด 0023.5/757 ลว. 16 ส.ค. 59) (2016-08-18)  
สถ.จ.อุดรธานี  อุดรธานี   การสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองค์กร ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2016-08-18)  
สถ.จ.อุดรธานี  อุดรธานี   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สมรรถนะ การเลื่อนระดับฯ ของ อปท. (2016-08-18)  
สถ.จ.อุดรธานี  อุดรธานี   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (2016-08-18)  

ดูทั้งหมด

กระดาน - กระทู้

ดูทั้งหมด